REGULAMIN


REGULAMIN SERWISU ZIMOWO.PL

 

Wprowadzenie

 

Regulamin Serwisu Zimowo.pl (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu Zimowo.pl (dalej „Serwis”) oraz publikacji ogłoszeń. Korzystanie z Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz dokumentach towarzyszących, wskazanych w jego treści. Treść Regulaminu publikowana jest w witrynie Serwisu oraz wyłożona w formie pisemnej w siedzibie Zimowo.pl Sp. z o.o. przy ul. Nowa 2, 38-524 Besko, Operatora Serwisu (dalej „Operator”).

 

 

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego 

 

Regulamin stanowi dokument opracowany przez Zimowo.pl Sp. z o.o. przy ul. Nowa 2, 38-524 Besko, będącego właścicielem oraz Operatorem niniejszego Serwisu. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację usług objętych Regulaminem jest Zimowo.pl Sp. z o.o. przy ul. Nowa 2, 38-524 Besko, NIP: 6871958063 , REGON: 181036730 , KRS: 0000482565, kontakt@zimowo.pl.

 

 

Postanowienia

 

§1. Postanowienia wprowadzające:

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu publikacji i udostępniania treści ogłoszeń w Serwisie.
 2. Publikacja oraz udostępnianie treści ogłoszeń przez Użytkowników wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu wyrażonej w formie elektronicznej.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się zdalnymi kanałami komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu urządzenia komunikującego się z siecią globalną Internet, wyposażonego w wymagane oprogramowanie, ze szczególnym uwzględnieniem programów określanych potocznie jako „przeglądarki internetowe”.

 

 

§2. Definicje:

 

 1. Operator — Zimowo.pl Sp. z o.o  przy ul. Nowa 2, 38-524 Besko, NIP: 6871958063, REGON: 181036730, KRS: 0000482565, kontakt@zimowo.pl
 2. Serwis Zimowo.pl (Serwis) – internetowy portal ogłoszeniowy noszący nazwę oraz zlokalizowany pod domeną internetową Zimowo.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający publikację ogłoszeń oraz ich przeglądanie przez Użytkowników.
 3. Ogłoszenie — sporządzony przez Użytkownika komunikat stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, kupna, zamiany, wykonania lub przyjęcia do wykonania usług, poszukiwanego lub oferowanego zatrudnienia, zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w Regulaminem.
 4. Przedmiot — rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem obrotu na zasadach wskazanych w obowiązującym prawie powszechnym oraz niewyłączone z obrotu Regulaminem Serwisu.
 5. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do nabycia prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władna do nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania na własny rachunek, dokonująca rejestracji konta Użytkownika i publikująca Ogłoszenia w trybie przewidzianym Regulaminem.
 6. Rejestracja Użytkownika (Rejestracja) – elektroniczna procedura mająca na celu utworzenie Konta Użytkownika, a przez to umożliwienie Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika określonych w Regulaminie danych oraz akceptacji jego treści.
 7. Konto Użytkownika (Konto) – wydzielona organizacyjnie, identyfikowalna i udostępniona Użytkownikowi do wyłącznego korzystania część Serwisu, umożliwiająca podejmowanie przez Użytkownika działań ukierunkowanych na publikację, zmianę, usunięcie oraz promowanie zamieszczonych przez niego Ogłoszeń wraz z ich obsługą.
 8. Przelewy24, przelewy24.pl - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000306513, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 1.697.000 złotych.
 9. Regulamin – zbiór zasad regulujących korzystanie z Serwisu, wprowadzony przez Operatora zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym.

 

 

§3. Ogłoszenie:

 

 1. Ogłoszenie stanowi komunikat wprowadzony samodzielnie przez Użytkownika, zawierającego treści przez niego ustalone.
 2. Publikacja Ogłoszenia winna stawić odzwierciedlenie faktycznego zamiaru zawarcia transakcji w nim wskazanej.
 3. Ogłoszenia winny zawierać rzetelną treść umożliwiającą identyfikację cech oferowanego przedmiotu oraz wskazujące istotne warunki zawarcia potencjalnej umowy. jak: stan przedmiotu, cenę, warunki odbioru, warunki gwarancji lub rękojmi, warunki odstąpienia od umowy.
 4. Dostęp do publikowanych w Serwisie Ogłoszeń, rozumiany jako możliwość ich przeglądania oraz nawiązania kontaktu z oferentami posiadają wszyscy Użytkownicy serwisu. Przeglądanie treści ogłoszeń nie wymaga uprzedniej rejestracji oraz logowania Użytkownika do Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik jest uprawniony do publikacji wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego Przedmiotu. Publikacja Oferty może następować tylko w jednej kategorii w tym samym czasie.
 6. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.
 7. Ogłoszenie jest publikowane w Serwisie przez okres ustalony przez Użytkownika, nie dłużnej jednak niż 30 dni. Z upływem wskazanego okresu Ogłoszenie ulega automatycznemu usunięciu, rozumiane jako zaprzestanie publikacji Ogłoszenia na stronach Serwisu. Użytkownik jest uprawniony do wznowienia Ogłoszenia poprzez wybór stosownej opcji za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 8. Odpowiedzialność za treść Ogłoszeń:
  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność treści publikowanego Ogłoszenia.
  2. Uregulowanie zobowiązań wynikających z praw autorskich w odniesieniu do treści Ogłoszenia oraz materiałów do niego załączonych lub w Ogłoszeniu wykorzystanych spoczywa na Użytkowniku.
  3. Użytkownik oświadcza, iż wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz materiały użyte w treści Ogłoszenia nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania.
  4. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Operatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie w treści Ogłoszenia materiałów, przystąpi do sprawy po stronie Operatora jako interwenient uboczny lub, jeśli to możliwe, wstąpi do sprawy w miejsce Operatora. Użytkownik zwróci Operatorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie Operator poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty obsługi i reprezentacji prawnej.
  5. W przypadku powzięcia przez Operatora podejrzenia naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub praw pokrewnych przynależnych osobie lub podmiotowi trzeciemu, ma on prawo usunąć Ogłoszenie bez uprzedniego wezwania Użytkownika do usunięcia stwierdzonych lub prawdopodobnych naruszeń.
  6. Operator zastrzega sobie prawo kontroli treści ogłoszenia pod kątem rzetelności, prawdziwości, zgodności z prawem oraz dobrymi obyczajami. Kontrola jest realizowana po wprowadzeniu Ogłoszenia przez Użytkownika do Serwisu, a przed jego upublicznieniem. Kontrola, o której mowa w zdaniu poprzedzającym trwa do 24 godzin od daty wprowadzenie Ogłoszenia do Serwisu.
  7. Użytkownik Serwisu, który pozwijał informacje o naruszeniu prawa przez podmiot wprowadzający Ogłoszenie do Serwisu, jest zobowiązany powiadomić o wskazanym fakcie Operatora poprzez wniesienie zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu Regulaminu. Zgłoszenie jest realizowane poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego za pośrednictwem łącza internetowego zamieszczonego w ogłoszeniu.
 9. Rzetelność Ogłoszenia:  
  1. Treść Ogłoszenia powinna w sposób rzetelny i kompletny wskazywać wszelkie istotne właściwości Przedmiotu oraz warunki proponowanej transakcji.
  2. Treść Ogłoszenia powinna w szczególności uniemożliwiać wprowadzenie w błąd kontrahenta co do istoty, jakości oraz warunków transakcji.
  3. Użytkownik winien w treści Ogłoszenia wskazać istotne cechy Przedmiotu oraz warunki zawarcia transakcji takie jak: producenta, markę oraz model Przedmiotu, jego stan i jakość, istotne parametry techniczne, cenę, formy zapłaty i odbioru, czas dostawy czy realizacji, warunki gwarancji, sposoby i przyczyny zwrotu towaru oraz warunki i terminy odstąpienia od umowy, jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
  4. Przekazywanie informacji określonych literą poprzedzającą poza Serwisem stanowi naruszenie Regulaminu, uprawniające Operatora do usunięcia Ogłoszenia bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia lub usunięcia braków.

 

 

§4. Rejestracja Użytkownika:

 

 1. Utworzenie Konta przez Użytkownika stanowi zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Poprawne wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego Operator potwierdza poprzez przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej stosownej wiadomości aktywacyjnej.
 3. Aktywacja Konta następuje po zatwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji w sposób wskazany w wiadomości aktywacyjnej.
 4. Rejestracji oraz obsługi Ogłoszeń w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonuje należycie umocowana osoba fizyczna.  
 5. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika po poprawnym zalogowaniu, które odbywa się poprzez podanie indywidualnego loginu Użytkownika oraz ustalonego przez niego hasła. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu, tj. po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Poprawne logowanie umożliwia Użytkownikowi dodawanie, usuwanie oraz edycję Ogłoszeń.
 6. Dane podawane przez Użytkownika w czasie procedury rejestracyjnej Serwis wykorzystuje do:
  1. Kontaktu z Użytkownikiem w sprawach związanych z obsługą Serwisu.
  2. Realizacji umowy o świadczenie usług na rzecz Użytkownika przez Serwis.
  3. Weryfikacji, czy osoba fizyczna ujawniona jako Użytkownik lub reprezentant Użytkownika spełnia wymagania określone w Regulaminie.
  4. Przekazywania Użytkownikowi informacji o działalności Serwisu, oferowanych przez niego usługach oraz ofercie partnerów Serwisu, o ile Użytkownik nie odwołał zgody na otrzymywanie wskazanych informacji. Zgoda oraz jej cofnięcie nie obejmuje komunikatów i informacji technicznych rozsyłanych przez Serwis, w tym informacji o nowych usługach lub modyfikacji usług dotychczasowych.
 7. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie poprzez wybranie przez zalogowanego Użytkownika z menu Konta Użytkownika odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres korespondencyjny Operatora.
 8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte. W przypadku opisanym zdaniem poprzedzającym, rozwiązanie umowy następuje w trybie wskazanym w ust. 9.
 9. W sytuacji określonej w ust. 7, z chwilą wybrania przez Użytkownika stosownej opcji lub z chwilą doręczenia Operatorowi stosownego oświadczenia, publikacja Ogłoszeń wprowadzonych przez Użytkownika zostaje wstrzymana.

 

 

§5. Publikacja Ogłoszeń:

 

 1. Publikacja Ogłoszeń w Serwisie zimowo.pl obok warunków określonych w niniejszym Regulaminie wymaga:
  1. Rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w §4 Regulaminu i / lub prawidłowego wypełnienia formularza Ogłoszenia;
  2. Aktywacji ogłoszenia oraz jego zatwierdzenia przez Operatora w trybie §3 ust. 8 lit. G Regulaminu.
 2. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji, przeprowadzonej na zasadach wskazanych w ust. 1 lit. B niniejszego paragrafu.
 3. Formularz ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lit. A niniejszego paragrafu, umożliwia Użytkownikowi dodanie opisu, warunków transakcji oraz zdjęć Przedmiotu Ogłoszenia w ilości zgodnej z parametrami technicznymi określonymi w Serwisie.
 4. Ogłoszenie jest publikowane wyłącznie w języku polskim. Treść w językach obcych jest dopuszczalna jako opis uzupełniający, o ile Serwis udostępnił taką funkcjonalność.
 5. Opis uzupełniający w języku obcym nie może być merytorycznie rozbieżny z opisem zamieszczonym w języku polskim.
 6. Udostępnienie adresów e-mail, stron www, numerów telefonów czy komunikatorów internetowych odbywa się jedynie poprzez wprowadzenie ich w stosowne pola formularza Ogłoszenia.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert towarzyskich lub posiadających wydźwięk lub zawartość kwalifikowaną jako erotyczna lub sugerująca możliwość poszukiwania lub oferowania usług erotycznych.
 8. W okresie publikacji Ogłoszenia, za pośrednictwem Konta Użytkownika Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia wraz z wybranymi jego parametrami, usunąć Ogłoszenie, wybrać stosowną formę oraz okres przedłużenia okresu publikacji oraz, o ile udostępniono taką funkcjonalność, wybrać opcje dodatkowe, płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Przedłużenie czasu publikacji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jej aktywacji, dokonanej w formie określonej w §3 ust. 7 Regulaminu.
 10. Z upływem okresu publikacji Ogłoszenia jego upublicznianie zostaje wstrzymane i trafia ono do zakładki Zakończone ogłoszenia.

 

 

§6. Wyłączenie odpowiedzialności:

 

 1. Operator nie ingeruje w formę ani treść Ogłoszeń wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w Regulaminie.
 2. Zakazane jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów, których obrót został wyłączony lub ograniczony przepisami prawa powszechnie obowiązującego, oraz może naruszać uprawnienia osób trzecich.
 3. Operator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. Nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.
  2. Jakość, kompletność lub legalność oferowanych Przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność prawną i faktyczną stron do realizacji transakcji.
  3. Realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Przedmiotu Ogłoszenia oraz realizację prawa do odstąpienia od zawartej umowy.
  4. Treść oraz formę składanych przez strony oświadczeń w czasie negocjacji, zawarcia umowy oraz w okresie następującym po jej zawarciu.
  5. Realizację obowiązku podatkowego przez Użytkownika oraz jego kontrahenta, wynikającego lub mogącego wynikać z zawartej transakcji oraz za konsekwencje braku realizacji tegoż oto obowiązku.
  6. Brak zainteresowania Przedmiotem Ogłoszenia, niezależnie od zastosowanych przez Użytkownika sposobów jego promocji.
  7. Działanie siły wyższej, awarię systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, której skutkiem jest brak dostępności czy nieprawidłowe działanie Serwisu.
  8. Akty władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej wyłączające lub modyfikujące obrót poszczególnymi rodzajami towarów i usług oraz wyłączających lub modyfikujących zakres handlu elektronicznego.
 4. Naruszenie Regulaminu:
  1. Za naruszenie Regulaminu, obok okoliczności wyżej wskazanych, uważa się m.in.:
   1. Manipulację słowami kluczowymi lub stosowanie treści niewidocznych lub trudno widocznych dla Użytkownika;
   2. Publikację Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii;
   3. Sugerowanie w treści Ogłoszenia chęci zawarcia umowy w odniesieniu do innego przedmiotu niż treść Ogłoszenia;
   4. Stosowanie w opisach Przedmiotów treści niejasnych, niedookreślonych lub mających na celu umyślne wprowadzenie w błąd kontrahenta co do istotnych cech Przedmiotu lub warunków transakcji;
   5. Stosowanie w treści Ogłoszeń słów i zwrotów powszechnie uważanych za obelżywe;
   6. Stosowanie treści i zabiegów stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm);
   7. Stosowanie treści godzących w dobre imię lub renomę Operatora oraz jego partnerów;
   8. Oferowanie Przedmiotów lub stosowanie treści mogących naruszać dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   9. Nakłanianie lub sugerowanie możliwość popełnienia lub pomocnictwa w popełnieniu czynu karalnego.
   10. Działania noszące znamiona naruszenia Regulaminu skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia oraz blokady Konta Użytkownika włącznie.
   11. Operator usuwa Ogłoszenie oraz blokuje Konto Użytkownika, który zablokowane Ogłoszenie wprowadził, w przypadku powzięcia podejrzenia o naruszeniu przez Użytkownika prawa powszechnie obowiązującego.
   12. Operator jest uprawniony do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta Użytkownika mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu.
   13. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się również w przypadku, gdy treść Ogłoszenia wpływa lub może negatywnie wpływać na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

 

 

§7. Reklamacje:

 

 1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia dotyczące:
  1. Funkcjonowania Serwisu;
  2. Realizacji przez Operatora obowiązków wskazanych w Regulaminie;
  3. Standardów obsługi Użytkowników;
  4. Zależnych od Operatora okoliczności i czynników mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  5. Braku realizacji lub realizacji niewłaściwej po stronie Operatora opcji płatnych.
 2. Reklamacje winny być wnoszone w równoważnej formie elektronicznej do Operatora za pośrednictwem Serwisu lub w formie pisemnej na wskazane adresy korespondencyjne.
 3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz loginem Użytkownika.
 4. Reklamacja powinna zawierać kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również precyzyjne określenie wnoszonego roszczenia.
 5. Reklamacje posiadające wymaganą formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich Operatorowi.
 6. Korespondencję niespełniającą warunków określonych w pkt. 3 i 4 Operator pozostawia bez rozpatrzenia.

 

 

§8. Postanowienia końcowe:

 

 1. Zmiana postanowień Regulaminu:
  1. Zmiana postanowień Regulaminu podawana jest do wiadomości Użytkowników w terminie co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie.
  2. Przy braku akceptacji zmian Użytkownik ma prawo od zawartej umowy odstąpić, składając Operatorowi pisemne oświadczenie.
  3. Na odstąpienie od umowy Użytkownik ma 7 dni od daty doręczenia mu przez Operatora propozycji zmian Regulaminu.
  4. Odstąpienie staje się skuteczne z upływem 30 dni od ostatniego dnia publikacji ostatniego Ogłoszenia.
  5. W okresie wskazanym ustępem poprzedzającym Użytkownika wiążą postanowienia Regulaminu w zakresie zgodnym z ostatnią, zaakceptowaną przez niego treścią dokumentu.
  6. W okresie wypowiedzenia Użytkownik traci prawo publikacji nowych Ogłoszeń oraz przedłużania okresu publikacji Ogłoszeń Dotychczasowych.
  7. W przypadku, gdy zmiany postanowień Regulaminu zostały wprowadzone w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, okres wypowiedzenia określony w pkt. D może ulec skróceniu.
 2. Tytuły i części artykułów nie wpływają na treść Regulaminu i służą wyłącznie ułatwieniu jego lektury.
 3. Gdyby na skutek zmiany obowiązującego prawa jakiekolwiek postanowienia Regulaminu lub jego załączników utraciły ważność, stały się nielegalne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie będą naruszone i w zakresie dozwolonym przez prawo Strony dołożą wszelkich starań, aby zmodyfikować postanowienia nieważne, nielegalne lub niewykonalne tak, aby stały się one zgodne z prawem.
 4. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.
 5. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie powstałe na gruncie Regulaminu spory na drodze polubownej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Regulamin Usług Płatnych – Promowanie Ogłoszeń

 

 

Ogłoszenie Promowane - to Ogłoszenia w serwisie Zimowo.pl, które przez wybrany okres czasu są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem oraz pozycją na początkowej liście Ogłoszeń lub na stronie głównej portalu. Zamieszczanie ogłoszeń na Zimowo.pl jest bezpłatne, ale ich promowanie podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Promowania Ogłoszenia.

 

 1. Promowanie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń w wybranej kategorii i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń Promowanych.
 2. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Promowane wydawanym przez Zimowo.pl.
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Promowane zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 4. Wysokość opłat za Ogłoszenia Promowane uzależniona jest od kategorii, w której zostaje zamieszczone oraz od ilości wybranych dni.
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu Zimowo.pl.
 6. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 7. Aby otrzymać fakturę za usługę Promowania ogłoszenia, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz kwotę i datę płatności).
 8. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Promowane Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając numer Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Zimowo.pl.
 9. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Promowanego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 10. Ogłoszenie Promowane będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 11. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Promowanego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 12. Ogłoszenia Promowane niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie, z zastrzeżeniem jednak, że będzie mogła być wykorzystana jedynie w celu zakupu usług Ogłoszenie Promowane. Operator zastrzega sobie prawo do niezwracania pobranej opłaty w przypadku ciężkiego i wielokrotnego naruszania polskiego prawa lub Regulaminu Serwisu.
 13. W razie zmian w treści Ogłoszenia Promowanego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 14. Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu Zimowo.pl.
 16. Opłata za promowanie dokonywana jest z góry, w momencie wystawiania ogłoszenia, za pomocą bezpiecznego internetowego systemu łączności Przelewy24.pl.